AAUs system til digitale prøver

Ny version af Digital Eksamen – april 2022

Digital Eksamen er blevet opdateret d. 28. april. Læs mere her

Lagt online: 03.05.2022

Nyt i denne version

Med denne opdatering får:

 • DE en række helt nye funktioner, som fx mulighed for at styre forudsætningskrav eller bruge en indbygget teksteditor i stedet for at skulle uploade besvarelser.
 • Administratorer en række nye værktøjer til at styre og justere prøveopsætningen ift. fx gruppeoprettelse, brug af bilag og ikke mindst prøveforløb og mundtligt forsvar funktionerne.
 • De studerende et ændret afleveringsflow, så de nu skal aflevere til Projektbiblioteket som del af deres afleveringsflow i stedet for at gøre det, efter de har afleveret i DE – hvor det tit blev glemt.
 • Bedømmere en række forbedringer af, hvordan de ser og arbejder med delprøver og prøveforløb; herunder fx at evt. delprøveresultater nu kan ses på indberetningsprøven.

 

Udvidet beskrivelse af releasen

(se links for uddybning eller vejledninger til konkrete funktioner)

Nye systemindstillinger og administrative værktøjer

 • Det er nu muligt for det enkelte universitet at redigere eller oprette besvarelsesinformationer i DE. 
 • Mulighed for at redigere systemtekster i DE
 • Kontakt Studiesystemer, hvis du mener der er brug for en tekstændring, eller har brug for en ny besvarelsesinformation

Aflevering til projektbibliotek (PURE)

 • Se vejledning her

 • Aflevering til projektbiblioteket ligger fremover som en fane inde i afleveringsflowet – ikke som en knap på kvitteringssiden.
 • Hvis forbindelsen mellem DE og projektbiblioteket ikke fungerer, er det muligt at undlade aflevering til projektbiblioteket og gå direkte til DE aflevering. Det kan først lade sig gøre efter en 2 minutters periode, hvor der forsøges etableret kontakt mellem systemer. I denne periode ser den studerende en timer og får besked om, at der ikke er adgang lige nu, og at de vil kunne vælge at forsætte uden at aflevere til PURE, når nedtællingen er færdig.
 • Den studerende har efterfølgende – via sin kvittering – mulighed for at gå til projektbiblioteket og indtaste de nødvendige oplysninger.
 • Den studerende adviseres om, at en aflevering, uden den krævede upload til PURE, ikke vil blive sendt til bedømmelse.

Forbedringer til mundtlige prøver (Prøver uden aflevering)

 • Se vejledning her

 • Mulighed for at angive forberedelsestid og indsætte pauser i eksamensplanlægningsfunktion under ”mundtligt forsvar” fanen.
 • Der kan sættes ”lodtrækning” op på prøver, hvor mundtligt forsvar er slået til. Default er som almindelige opgavesæt manuel tildeling, men på PUA kan der vælges ”lodtrækning”.
 • Der kan defineres regler for ”lodtrækning”, herunder hvornår de studerende skal have adgang til spørgsmålet.

Indbygget tekstredigeringsværktøj 

 • Se mere i vejledning til studerende

 • Funktionen slås til på Prøvedatafanen
 • Den studerende kan via en editor besvare en eksamensopgave direkte i Digital Eksamen, i stedet for at skulle uploade besvarelsesfiler.
 • Den studerende kan tegne, bruge LaTeX editor til formelskrivning, indsætte billeder og bruge webcam til at fotografere noter, som så bliver til en del af besvarelsen.
 • Den studerendes aflevering omdannes automatisk til PDF
 • Editoren er primært lavet til stedprøver, hvor der bruges Lockdown browser funktion (som ikke er aktiveret på AAU endnu) – men kan, med nogle forbehold, bruges til stedprøver med ITX flex overvågning.

Forudsætningskrav

 • Se vejledning her

 • Det er muligt at tilvælge forudsætningskrav på en prøve fra prøvedatafanen. Gør man dette vises en ny fane, hvor forudsætningskrav kan sættes op.
 • Forudsætningskrav udfyldes manuelt af eksaminator/eksamensadministrator. Hvis ikke studerende lever op til kravene, kan den studerende ikke tilgå prøven.
 • Det kan sættes op på en enkeltstående prøve eller på et prøveforløb

Særligt for administratorer

 • Masseoprettelse af opgavesæt bliver muligt fra fanen Opgavesæt, hvor flere opgavesæt kan indtastes eller kopieres ind (se mere her)
 • Brugeroprettede mails på fanen e-mails kan markeres med “send til mig selv” og sendes til den administrator som har afsendt mailen
 • Individuelle tider på studerende vises for administratorer som et lille ur-ikon efter de studerendes studienummer på studerende-fanen. Tiderne vises som mouseover
 • Vælg alle-funktionen på bedømmerfanen bliver nu tydeligere med en tjekboks ud for bedømmernavnet (tidligere skulle man trykke på navnet)
 • På besvarelsesfanen i aktivitetsloggen vises i parentes den dato, som bedømmer har valgt som indberetningsdato
 • Nye funktioner ift. gruppedannelse (se vejledning her)
  • De studerende kan fordeles i grupper på baggrund af enten antal ønskede grupper eller antal ønskede gruppestørrelser. Dette gøres fra multibutton ”Redigér studerende” på fanen studerende
  • På prøver med fri gruppedannelse tilladt er det muligt at markere et maksimum for antal gruppemedlemmer. De studerende kan således ikke tilføje flere medlemmer end det angivne
  • Stadsgrupper omdøbes til “faste eksamensgrupper” og de kan nu også laves manuelt i interfacet
 • Det er muligt på prøvedatafanen at markere, at bilag ikke er tilladt som en del af besvarelsen
 • Optimering af masseredigering af eksamensadministratorer og bedømmere
 • Der er etableret genveje (hotkeys) svarende til fanebladene (ALT + 1 åbner fx Overblikssiden, ALT+2 åbne Prøvedata mv)
 • DE husker den markering man har under Bedømmerfanen ved ”Vis studerende i liste”

Særligt for bedømmere

 • Prøveforløb (se mere her)
  • Eksaminator kan på indberetningsprøven se (eventuelle) karakterer på besvarelser på delprøver og kan via denne dialog afgive den endelig karakter på indberetningsprøven
  • Forbedring af dialog vedr. feedback og resultatregistrering på delprøver uden bedømmelse
 • Ved download af besvarelser, prefixes filnavne med studienummer ved (gælder ikke for anonyme prøver)
 • Der er etableret genveje (hotkeys) for bedømmernes grænseflade (ALT+1 henter alle besvarelser, Alt+2 eksporterer de studerende, Alt+3 Afgiv fælles feedback, Alt+4 Viser eksamensinformation, Alt+5 Vis detaljer for alle besvarelser)

Særligt for studerende

De studerende får vist hvor meget tid, der resterer af en prøve (dvs. frem til prøveslut inklusiv eventuel individuel tid)

Øvrige ændringer

 • Revideret design på indlogningssiden